MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 63 17 40 4 2 28
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 2 0 2 0 0 3
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 4 0 4 0 0 6
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 3 0 3 0 0 3
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 0
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 0
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 1 0 1 0 0 0
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 3 0 1 0 2 3
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 2 1 1 0 0 0
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 2
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 5 1 3 0 1 4
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 3 0 1 1 1 3
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 1 0 0 1 0 0
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 0
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 1 1 0 0 0 0
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 0 0 0 1 0
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 2 1 0 0 1 0
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 7 0 7 0 0 6
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 1 1 0 0 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 1 0 1 0 0 0
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 1 0 0 0 1 0
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 3
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 1 1 0 0 0 0
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 1 0 0 0 1 1
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 3 2 0 0 1 1
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 2 2 0 0 0 0
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 4 2 1 1 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 1 1 0 0 0 2
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 0 0 0 1 0
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 13 3 8 1 1 9
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 3 0 2 0 1 0
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 0 0 0 1 0
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 1 0 1 0 0 0
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 1 1 0 0 0 0
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 2 1 1 0 0 0
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 1 1 0 0 0 2
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 1 1 0 0 0 0
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 4 0 3 0 1 1
6S900 VŠ zdravotnická - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 1