MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 669 191 408 65 5 927
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 3 1 2 0 0 12
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 5
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 2
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 5
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 2 1 1 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 0
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 1 0 1 0 0 12
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 3
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 1 1 0 0 0 1
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 2 1 1 0 0 2
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 1 0 0 0 1 3
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 0 0 0 0 0 1
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 1 0 0 1 0 0
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 2
14110 MU - Lékařská fakulta 4 0 2 1 1 29
14210 MU - Filozofická fakulta 13 3 4 3 3 28
14220 MU - Právnická fakulta 9 2 5 1 1 50
14230 MU - Fakulta sociálních studií 1 0 0 1 0 18
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 37 12 9 2 14 39
14330 MU - Fakulta informatiky 7 1 4 0 2 16
14410 MU - Pedagogická fakulta 20 9 6 1 4 24
14510 MU - Fakulta sportovních studií 2 0 1 0 1 26
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 13 3 3 0 7 56
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 1 0 1 0 0 13
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 1 0 1 0 0 2
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 4
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 1 0 0 0 1 11
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 1 0 1 0 0 0
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 20 10 6 0 4 14
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 5 0 4 0 1 8
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 2 1 1 0 0 4
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 2
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 2 0 2 0 0 3
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 5
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 1
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 3
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 1 0 0 0 1 6
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 1
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 1 0 0 1 0 2
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 175 28 139 7 1 247
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 4 0 2 0 2 9
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 1 1 0 0 0 3
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 5
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 6 1 1 0 4 14
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 2 1 1 0 0 0
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 4 0 2 1 1 64
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 1
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 1 0 0 0 1 0
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 1 0 0 0 1 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 1
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 10 5 5 0 0 7
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 2 1 0 0 1 1
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 0 0 0 0 0 1
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 0 0 0 0 0 1
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 1 0 1 0 0 14
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 6 1 0 1 4 7
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 22 12 2 2 6 28
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 1 0 0 0 1 0
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 2
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 72 13 45 7 7 115
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 17 1 15 1 0 25
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 6 0 6 0 0 19
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 11 7 4 0 0 5
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 54 15 34 5 0 153
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 4
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 13 3 8 1 1 56
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 53 11 31 6 5 129
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 4 1 3 0 0 11
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 3 0 2 1 0 5
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 0 1 0 0 4
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 1 0 1 0 0 3
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 1 0 1 0 0 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 8 4 1 0 3 1
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 3 1 1 1 0 7
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 1 0 1 0 0 3
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 11
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 1 0 0 0 1 4
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 2 0 0 2 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 4
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 4
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 3 0 2 1 0 6
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 1 0 1 0 0 5
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 2 0 2 0 0 4
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 1 0 0 0 1 0
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 1 0 1 0 0 5
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 1
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 8 1 3 2 2 7
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 2 0 2 0 0 0
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 4 2 1 0 1 13
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 14 1 9 3 1 35
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 4 0 2 2 0 19
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 2 0 2 0 0 3
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 45 14 19 8 4 56
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 1 0 0 1 0 9
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 1 0 1 0 0 8
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 4
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 4 2 0 2 0 6
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 76 54 9 3 10 18
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 1
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
7M900 ARCHIP - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0