MŠMToddělení statistických výstupů a analýz

Obsah

U 6-99
Uchazeč 2021


novinky      důležitá upozornění      výsledky přijímacího řízení      IZOS,OBSS,RMAT      metodika      struktura věty          kontrolní program      PGP klíč

Upozornění na novinky v roce 2021

Uplatnění §95b zákona č. 111/1998 Sb. ve sledování přijímacího řízení.
Tento § nemá na metodiku vykazování dat přijímacího řízení žádný vliv.Tento § pouze umožňuje přesunout doložení splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou z přijímacího řízení až na průběh samotného studia, které ale není předmětem tohoto sledování. V okamžiku přijetí ke studiu je uchazeč přijat a patří mezi úspěšné uchazeče. Totéž se týká zápisu do studia, kdy v okamžiku zápisu do studia je nutno na tohoto zapsaného uchazeče pohlížet jako na řádně zapsaného bez ohledu na další vývoj studia. Důvod případného nepředložení požadovaného dokladu bude neznámý a nelze vyvozovat, že tento doklad v případě jeho nedoložení student nevlastní. Rozhodnutí studenta nepředložit tento doklad je nutno vztahovat až k průběhu studia, v případě přijímacího řízení by toto rozhodnutí mohlo být opačné.

Samotný výsledek přijetí a zápisu se v případě nedoložení požadovaného předchozího vzdělání podle §95b, odstavce (2) zákona č. 111/1998 Sb. nemění, pouze pozbývá platnosti.

Byl upraven číselník výsledků přijímacího řízení mcpr a upřesněna metodika vyplňování výsledku přijímacího řízení.

Od roku 2017 se data přijímacího řízení ke studiu na vysoké škole sbírají na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách podle vyhlášky č. 277/2016 Sb. o předávání statistických údajů vysokými školami.

Přibyly dvě nové položky týkající se bydliště uchazeče. Jednak je to položka STATB obsahující informaci o státu trvalého pobytu uchazeče. V případě, že tímto státem je Česká republika, pak se vyplňuje i druhá nová položka OBECB obsahující kód obce trvalého pobytu uchazeče. Dále se mění obsah položky PSCB. Místo PSČ bydliště se bude předávat informace o PSČ trvalého pobytu, tedy pokud je tento trvalý pobyt na území ČR.

Prosím dbejte důležitého upozornění na podezření z přijímání uchazečů v rozporu se zákonem.

V letech 2004 až 2008 došlo ke změnám v číselníku území sestaveného dle NUTS. Bohužel tyto změny nebyly provedeny změnou v číselníku, ale založením nového číselníku aniž by byl zrušen starý číselník. Tak se stalo, že nadále byl používán starý číselník s již neplatnými kódy. Ke konci roku 2016 byla provedena oprava tohoto číselníku v oblasti vysokoškolského vzdělávání.
Nové kódy byly aplikovány i před rok 2004. Případné územní změny se dotýkaly obcí, kde se nenacházely žádné vzdělávací instituce. Územní příslušnost uchazečů byla určována z informace o PSČ. Vazba PSČ na obec není pro roky 2008 a dříve k dispozici, ale územní změny byly tak malé, že se nepředpokládá výraznější vliv na výsledná data.

Dále připomínám kód v číselníku mcpp pro uchazeče, kteří jsou nebo byli účastníky kurzu celoživotního vzdělávání a hodlají využít možnost, kterou nabízí §60 odst.2 Zák.č.111/1998Sb.

Od roku 2011 se nově na maturitním vysvědčení udává pouze RED IZO střední školy. Proto se v položce IZOS může pro roky maturity 2011 a později uvádět míso IZO střední školy RED IZO střední školy. Protože ale se na vysokou školu hlásí i uchazeči, kteří teprve budou maturovat, zachováváme možnost vyplnění IZO střední školy. Tito uchazeči totiž mají k dispozici pouze ročníková vysvědčení, kde se naopak uvádí pouze IZO střední školy.

Vyplňování státu předchozího vzdělání u uchazečů, kteří studovali na zahraniční škole. (získali středoškolské nebo vyšší vzdělání)
Stát předchozího vzdělání se vyplňuje v položce IZOS: "999999"+ kód státu, kde má zahraniční škola sídlo. Například pokud jde o zanraniční školu v České republice, uvede se kód "999999203"

Vyplňování údajů o předchozím vzdělání uchazečů je stále povinné.Zpět na hlavní stránku