MŠMToddělení statistických výstupů a analýz

Obsah

U 6-99
Uchazeč 2021


novinky     důležitá upozornění      výsledky přijímacího řízení      IZOS,OBSS,RMAT      metodika      struktura věty      kontrolní program      PGP klíč

Sledování výsledku přijímacího řízení

Při stanovování úspěšosti v přijímacím řízení stále více narážíme na komplikace způsobené nemožností zjistit dosažení požadovaného předchozího vzdělání. V celkových počtech toto omezení zas až tak nevadí, ale v detailních pohledech již výsledky zjišťování značně zkrresluje. Z tohoto důvodu byly provedeny změny v číselníku výsledků příjímacího řízení mcpr. Byl zrušena identifikace nepřijetí pro nesplnění podmínek přijímacího řízení, která byla často využívána jako sběrná pro všechny ostatní důvody nepřijetí. Tento možný výsledek byl nahrazen variantami 23 - Nepřijat pro nedoložení dosažení požadovaného předchozího vzdělání a 24 - Nepřijat pro nesplnění dalších podmínek přijetí. Dále byly přidány varianty přijetí 14 - Přijat z předchozího vysokoškolského studia (přestup) a 15 - Přijat z kurzů celoživotního vzdělávání. Pro tato přijímací řízení je možno stanovovat odlišné podmínky přijetí a nejen vysokým školám toto odlišení umožní lepší orientaci v datech přijímacího řízení.

Významy některých kódů výsledku přijímacího řízení:
14
- Přijat z předchozího vysokoškolského studia (přestup)
Tento kód přijetí se použije v případě, kdy je student přijat do nového studia a toto nové studium je s předchozím spojeno přestupem. Přestup je pravděpodobně konstruktem sloužícím k zachování některých administrativních úkolů na škole v případě, kdy student ukončí jedno studium a zahájí jiné. Zákon změnu studijního programu v rámci studia neumožňuje, je tedy nutné vždy do nového studia konat nové přijímací řízení.
15 - Přijat z kurzů celoživotního vzdělávání.
Pro absolventy kurzů celoživotního vzdělávání zákon umožňuje stanovit odlišné podmínky přijetí ke studiu. Vysoké školy často konají tato přijímací řízení v jiných termínech, tak aby se na ně nezapomnělo.
20 - Nepřijat pro neprospěch u přijímací zkoušky
Tito uchazeči u přijímací zkoušky neprojevili dostatečnou připravenost k vysokoškolskému studiu a nemohli by být přijati ani v případě dostatečné kapacity studijního programu.
22 - Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru/studijního programu
Tito uchazeči u přijímací zkoušky projevili dostatečnou připravenost k vysokoškolskému studiu, ale nemohli být přijati pro nedostatečnou kapacitu studijního programu.
23 - Nepřijat pro nedoložení požadovaného předchozího vzdělání
Uchazeč nepředložil požadovaný dokument o dosaženém předchozím vzdělání, zpravidla maturitní vysvědčení. Tento kód se používá i v případech, kdy má uchazeč dokládat splnění dalších podmínek přijímacího řízení, ale toto plnění si neověřuje vysoká škola sama. Nelze tedy říci, že uchazeč nesplňuje požadovanou podmínku, pouze ji nedoložil.
24 - Nepřijat pro nesplnění dalších podmínek přijetí
Tento kód se použije v případě, že vysoká škola sama ověřuje splnění těchto podmínek a má tedy k dispozici doklad o nesplnění.

Bez sjednocení postupu při vyhodnocování výsledků přijímacího řízení není možno zpracovat výstupy v nižších úrovních agregací v požadované kvalitě a s dostatečnou vypovídající schopností. Postup při vyhodnocování výsledku přijímacího řízení by tedy měl být následující:
1. Pokud se uchazeč, který si podal přihlášku, nedostaví k přijímacím zkouškám, nebo v případě přijetí bez přijímací zkoušky nedoloží dosažení předchozího vzdělání, vykáže se jako výsledek přijímacího řízení kód 90 - Nedostavil se k přijímacímu řízení. Tento výsledek bude brán jako ztráta zájmu uchazeče o toto studium.
2. Pokud uchazeč nemůže být přijat pro neprospěch u přijímací zkoušky, nedostatečnou kapacitu nebo pro nesplnění dalších podmínek přijetí (například ze zdravotních důvodů), vyplní se příslušný důvod nepřijetí.
3. Pokud uchazeč prospěje u přijímací zkoušky a kapacita je dostatečná, ale uchazeč z jakéhokoliv důvodu nedoloží dosažení požadovaného předchozího vzdělání nebo splnění dalších podmínek, vyplní se kód 23 Nepřijat pro nedoložení dosažení požadovaného předchozího vzdělání. Stejně jako v prvním případě se pravděpodobně jedná o ztrátu zájmu uchazeče o toto studium, i když byl v přijímacím řízení úspěšný a mohl být ke studiu přijat.
4. V ostatních případech se vyplní příslušný způsob přijetí, pokud přijímací řízení nebylo zrušeno.

Z tohoto postupu je patrné, že základní podmínka přijetí, tedy dosažení požadovaného předchozího vzdělání by se měla ověřovat až jako poslední. Nejedná se o podmínku zahájení přijímacího řízení a splněna může být až těsně před přijetím. Ověřována tedy bývá často až před samotným zápisem, kdy je zároveň vyneseno konečné rozhodnutí o přijetí ke studiu. Uchazeči tedy bývá oznámeno, že bude přijat, pokud doloží dosažené vzdělání. Na takového uchazeče je tedy potřeba nahlížet jako na úspěšného, i když na tuto nabídku nereaguje a dosažení předchozího vzdělání nedoloží, čímž je automaticky nepřijat. Při konečném zpracování dat lze splnění této podmínky ověřit z případných přijímacích žízení do jiných studií, do kterých byl přijat. Pokud má uchazeč ve všech jinak úspěšných přijímacích řízeních uvedno, že nesplnil podmínku požadovaného předchozího vzdělání, neměl by být považován za neúspěšného, neboť buďto vůbec nebyl oprávněn ucházet se o přijetí do studia (to pokud nesplňuje podmínku dosažení požadovaného předchozího vzdělání či další podmínku přijetí), nebo sám nemá zájem o studium na vysoké škole. Tito uchazeči by neměli být zahrnováni mezi zájemce o vysokoškolské studium. Odlišení těchto uchazečů bude umožněno právě dodržováním výše uvedeného postupu. Pro programátory jsem připravil jednoduchý diagram vyhodnocování výsledku přijímacího řízení. Pro pracovníky studijních oddělení pak jednoduchou aplikaci, která je provede vzhodnocováním výsledku přijímacího řízení v konkrétních případech.Zpět na hlavní stránku