MŠMToddělení statistických výstupů a analýz

Obsah

U 6-99
Uchazeč 2022


novinky     důležitá upozornění      výsledky přijímacího řízení      IZOS,OBSS,RMAT      metodika      struktura věty      kontrolní program      PGP klíč

Sledování výsledku přijímacího řízení

Výsledek přijímacího řízení umožňuje zjistit, nejen zda byl uchazeč ke studiu přijat či ne, ale i zda má o studium zájem, popřípadě kdy tento zájem ztratil:
a) Uchazeč může ztratit zájem o nabízené studium ještě dříve, než mu vysoká škola stačí nabídnout zápis do studia nebo než uchazeči oznámí, že ke studiu nebyl přijat. V těchto případech se uvádí kód výsledku přijímacího řízení „90“.
b)Uchazeč může ztratit zájem o studium také až poté, co se doví, že vysoká škola mu nabízí zápis do studia. V tomto případě se v případě přijetí ke studiu použije kód výsledku přijímacího řízení „23“, když uchazeč má doložit splnění podmínky předchozího vzdělání až těsně před zápisem do studia, ale k možnému zápisu do studia se nedostaví. Pokud uchazeč předchozí vzdělání doložil, nebo toto doložení je odloženo až na průběh studia, vyplní se příslušný výsledek přijímacího řízení začínající číslicí „1“. V těchto případech ztráta zájmu o studium vyplývá z informace o zápisu do studia, kdy se přijatý uchazeč do studia nezapíše.

Zápis do studia je možný až na základě přijetí k tomuto studiu, přičemž přijetí ke studiu je jedním z možných výsledků přijímacího řízení. O každém přijímacím řízení se za sledované období předává jeden záznam. To znamená, že na konci každého záznamu o přijímacím řízení stojí právě jedna možnost studia. Pokud se uchazeč hlásí do více studií, a třeba v různých přijímacích řízeních, ale ve finále mu vysoká škola umožní zápis pouze do jednoho studia bez ohledu na úspěšnost ve více přijímacích řízeních, jedná se o jedno přijímací řízení a předává se pouze jeden záznam. Pak se předávají informace o studiu, do kterého se uchazeč zapsal, popřípadě ke kterému byl přijat nejpozději, nebo které bylo v případě nepřijetí ke studiu ve všech těchto přijímacích řízeních vyhodnoceno jako poslední.

Je však možné vést více záznamů o jednom přijímacím řízení v případě, kdy toto přijímací řízení spadá do více sledovaných období, a nemusí se jednat o přesah vyhodnocování přijímacího řízení, či odložený zápis do studia. Například uchazeč není přijat ke studiu, ale je mu nabídnuta účast v kurzech celoživotního vzdělávání. Po absolvování tohoto kurzu je účastníkovi nabídnuto pokračování v řádném vysokoškolském studiu. Pak ale musí být toto přijímací řízení vykázáno znovu s výsledkem přijat ke studiu.

Pokud se uchazeč v rámci jednoho přijímacího řízení hlásí do více studií a vysoká škola v případě úspěchu umožňuje souběžné studium v těchto studiích, mělo by být evidováno pro každé toto možné studium vlastní přijímací řízení.

Pokud je přijímací řízení pouze součástí jiného přijímacího řízení, a na jeho konci nestojí vlastní možnost studia, nejedná se o přijímací řízení. Takové řízení se samostatně neeviduje a je součástí přijímacích řízení, ke kterým je relevantní.

Významy některých kódů výsledku přijímacího řízení:
14
- Přijat z předchozího vysokoškolského studia (přestup)
Tento kód přijetí se použije v případě, kdy je student přijat do nového studia a toto nové studium je s předchozím spojeno přestupem. Přestup je pravděpodobně konstruktem sloužícím k zachování některých administrativních úkolů na škole v případě, kdy student ukončí jedno studium a zahájí jiné. Zákon změnu studijního programu v rámci studia neumožňuje, je tedy nutné vždy do nového studia konat nové přijímací řízení.
15 - Přijat z kurzů celoživotního vzdělávání.
Pro absolventy kurzů celoživotního vzdělávání zákon umožňuje stanovit odlišné podmínky přijetí ke studiu. Vysoké školy často konají tato přijímací řízení v jiných termínech, tak aby se na ně nezapomnělo.
20 - Nepřijat pro neprospěch u přijímací zkoušky
Tito uchazeči u přijímací zkoušky neprojevili dostatečnou připravenost k vysokoškolskému studiu a nemohli by být přijati ani v případě dostatečné kapacity studijního programu.
22 - Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru/studijního programu
Tito uchazeči u přijímací zkoušky projevili dostatečnou připravenost k vysokoškolskému studiu, ale nemohli být přijati pro nedostatečnou kapacitu studijního programu.
23 - Nepřijat pro nedoložení požadovaného předchozího vzdělání
Uchazeč nepředložil požadovaný dokument o dosaženém předchozím vzdělání, zpravidla maturitní vysvědčení. Tento kód se používá i v případech, kdy má uchazeč dokládat splnění dalších podmínek přijímacího řízení, ale toto plnění si neověřuje vysoká škola sama. Nelze tedy říci, že uchazeč nesplňuje požadovanou podmínku, pouze ji nedoložil.
24 - Nepřijat pro nesplnění dalších podmínek přijetí
Tento kód se použije v případě, že vysoká škola sama ověřuje splnění těchto podmínek a má tedy k dispozici doklad o nesplnění. Pokud je součástí podmínky přijetí ke studiu určitý výsledek v jiném přijímacím řízení, nejedná se o plnění další podmínky přijetí, ale přenáší se konkrétní výsledek. Například pokud je uchazeč nepřijat pro neprospěch u přijímací zkoušky v jiném relevantním přijímacím řízení, je i ve vyhodnocovaném přijímacím řízení nepřijat pro neprospěch u přijímací zkoušky. Ale pokud se jedná o podmínku souběžného studia, jde o plnění další podmínky přijetí.

Doporučený postup vyhodnocování přijímacího řízení:
Bez sjednocení postupu při vyhodnocování výsledků přijímacího řízení není možno zpracovat výstupy v nižších úrovních agregací v požadované kvalitě a s dostatečnou vypovídající schopností. Postup při vyhodnocování výsledku přijímacího řízení by tedy měl být následující:
1. Pokud se uchazeč, který si podal přihlášku, nedostaví k přijímacím zkouškám, nebo v případě přijetí bez přijímací zkoušky nedoloží dosažení předchozího vzdělání, vykáže se jako výsledek přijímacího řízení kód 90 - Nedostavil se k přijímacímu řízení. Tento výsledek bude brán jako ztráta zájmu uchazeče o toto studium.
2. Pokud uchazeč nemůže být přijat pro neprospěch u přijímací zkoušky, nedostatečnou kapacitu nebo pro nesplnění dalších podmínek přijetí (například ze zdravotních důvodů), vyplní se příslušný důvod nepřijetí.
3. Pokud uchazeč prospěje u přijímací zkoušky a kapacita je dostatečná, ale uchazeč z jakéhokoliv důvodu nedoloží dosažení požadovaného předchozího vzdělání nebo splnění dalších podmínek, vyplní se kód 23 Nepřijat pro nedoložení dosažení požadovaného předchozího vzdělání. Stejně jako v prvním případě se pravděpodobně jedná o ztrátu zájmu uchazeče o toto studium, i když byl v přijímacím řízení úspěšný a mohl být ke studiu přijat.
4. V ostatních případech se vyplní příslušný způsob přijetí, pokud přijímací řízení nebylo zrušeno.

Z tohoto postupu je patrné, že základní podmínka přijetí, tedy dosažení požadovaného předchozího vzdělání by se měla ověřovat až jako poslední. Nejedná se o podmínku zahájení přijímacího řízení a splněna může být až těsně před přijetím. Ověřována tedy bývá často až před samotným zápisem, kdy je zároveň vyneseno konečné rozhodnutí o přijetí ke studiu. Uchazeči tedy bývá oznámeno, že bude přijat, pokud doloží dosažené vzdělání. Na takového uchazeče je tedy potřeba nahlížet jako na úspěšného, i když na tuto nabídku nereaguje a dosažení předchozího vzdělání nedoloží, čímž je automaticky nepřijat. Při konečném zpracování dat lze splnění této podmínky ověřit z případných přijímacích žízení do jiných studií, do kterých byl přijat. Pokud má uchazeč ve všech jinak úspěšných přijímacích řízeních uvedno, že nesplnil podmínku požadovaného předchozího vzdělání, neměl by být považován za neúspěšného, neboť buďto vůbec nebyl oprávněn ucházet se o přijetí do studia (to pokud nesplňuje podmínku dosažení požadovaného předchozího vzdělání či další podmínku přijetí), nebo sám nemá zájem o studium na vysoké škole. Tito uchazeči by neměli být zahrnováni mezi zájemce o vysokoškolské studium. Odlišení těchto uchazečů bude umožněno právě dodržováním výše uvedeného postupu. Pro programátory jsem připravil jednoduchý diagram vyhodnocování výsledku přijímacího řízení. Pro pracovníky studijních oddělení pak jednoduchou aplikaci, která je provede vyhodnocováním výsledku přijímacího řízení v konkrétních případech.Zpět na hlavní stránku