MŠMToddělení statistických výstupů a analýz

Obsah

U 6-99
Uchazeč 2022


novinky      důležitá upozornění      výsledky přijímacího řízení      IZOS,OBSS,RMAT      metodika      struktura věty          kontrolní program      PGP klíč

Některá upozornění k vyplňování dat úlohy Uchazeč 2022


V loňskémm roce byl upraven číselník výsledků přijímacího řízení mcpr a upřesněna metodika vyplňování výsledku přijímacího řízení. Prosím vás o doržování uvedené metodiky určování výsledku přijímacího řízení, která umožní přesnější odlišení úspěšných a neúspěšných uchazečů o studium.
Imformace o přidělování provizorních kódů studijním programům, kterým dosud nebyl přidělen řádný kód jsou na stránce https://dsia.msmt.cz//provizorni.html.

Od roku 2018 se kromě PSČ sleduje i stát trvalého pobytu a v případě trvaléjho pobytu na území ČR i obec trvalého pobytu.

Od roku 2011 se nově na maturitním vysvědčení udává pouze RED IZO střední školy. Proto se v položce IZOS může pro roky maturity 2011 a později uvádět míso IZO střední školy RED IZO střední školy. Protože ale se na vysokou školu hlásí i uchazeči, kteří teprve budou maturovat, zachováváme možnost vyplnění IZO střední školy. Tito uchazeči totiž mají k dispozici pouze ročníková vysvědčení, kde se naopak uvádí pouze IZO střední školy.

Prosím, dbejte na úplnost dat. Stále se v matrikách studentů objevují poprvé zapsaní studenti, o kterých chybí odpovídající záznam v datech o přijímacím řízení a naopak, uchazeči, kteří se zapsali ke studiu, nemají odpovídající záznam v matrice studentů.
Jedná se v prvním případě o uchazeče,kteří přestupují z jiné školy, fakulty či jiného studijního programu a o uchazeče, kteří "přestupují" z celoživotního vzdělávání do řádného studia.
V druhém případě jde o studenty, kteří ukončili studium před předáváním matričních dat a jejich krátké studium nebylo do matriky zaznamenáno. Vyskytly se také případy, kdy uchazeči přestoupili do jiného studia ještě před zápisem do studia (v datech o přijímacím řízení bylo uvedeno původní studium, v matrice studium následující).

Sledují se všichni uchazeči (občané ČR i cizinci) o vysokoškolské studium v bakalářských a magisterských studijních programech, které nenavazují na bakalářský studijní program. Sledují se všichni uchazeči, tedy i ti, kteří se hlásí z vyšší odborné školy, nebo jiné vysoké školy popřípadě jiného studijního programu, a to i v případě, že žádají o uznání předchozího studia. Prosím nezapomínejte na účastníky celoživotního vzdělávání, kteří se hlásí k přestupu do řádného studia. Pro tyto uchazeče může vysoká škola satanovit odlišné podmínky pro přijetí.

Interval sledování je od 1.11. 2021 do 31.10. 2022
Sledují se i ti uchazeči, kteří podali přihlášku v některém z minulých období, pokud datum rozhodnutí (zápisu) spadá do sledovaného období. U dat registrace a rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, které by spadaly před 1.11.2005, uveďte aspoň přibližné datum.

Údaje o uchazečích jsou rozděleny do tří skupin:
1) údaje o uchazeči a splnění základních podmínek k přijetí ke studiu
2) údaje o studiu, do něhož se uchazeč hlásí, byl přijat nebo se zapsal
3) údaje o průběhu přijímacího řízení

ad 1) Mezi údaje o uchazeči a splnění základních podmínek k přijetí ke studiu patří identifikátor uchazeče, státní příslušnost, PSČ bydliště, odkud se uchazeč hlásí a údaje o získání úplného středního vzdělání (IZO střední školy, obor vzdělání a rok maturity).
ad 2) Údaje o studiu, do něhož se uchazeč hlásí, byl přijat nebo se zapsal, zahrnují vysokou školu respektive fakultu, na kterou se uchazeč hlásí, typ studijního programu, studijní program a případně i studijní obory. UI učitelských studijních oborů je možné doplnit jednotlivé aprobace.
ad 3) V údajích o průběhu přijímacího řízení je uvedeno datrum registrace přihlášky, datum vyhodnocení přijímacího řízení a jeho výsledek a u uchazečů, kteří byli přijati, i jejich následná reakce na toto přijetí (zapsal se - nezapsal se) a datum, ke kterému je tato položka platná.

V průběhu přijímacího řízení se mohou všechny položky měnit až do okamžiku definitivního naplnění položky výsledku přijímacího řízení a u uchazečů, kteří byli přijati až do okamžiku zápisu (pokud se nezapsali, tak do dne, kdy měli poslední možnost zapsat se ke studiu na základě tohoto přijímacího řízení nebo do konce sledovaného období, podle toho, která varianta nastane dříve).
U uchazečů zapsaných ke studiu musí všechny údaje o studiu odpovídat údajům v matrice studentů (rodné číslo, studijní program, typ studia, forma studia, studijní obory, aprobace, datum zápisu), i když v době podání přihlášky byly tyto údaje jiné.

Pokud má uchazeč uvedeno více přihlášek ke studiu v rámci jednoho studijního programu na jedné fakultě, měly by tyto přihlášky splňovat následující předpoklady:

-průběh přijímacího řízení a jeho vyhodnocení je nezávislé
-vlastní zápis ke studiu je taktéž nezávislý
Příklady:
Pokud má uchazeč více přihlášek lišící se pouze formou studia a nakonec si bude vybírat pouze jednu z nich podle úspěchu v přijímacím řízení, jde o jednu přihlášku ke studiu.
Pokud má uchazeč více přihlášek lišící se studijním oborem (není v Uchazeči odlišeno) a nemá možnost se v případě přijetí zapsat ke studiu všech studií současně jde o jednu přihlášku ke studiu.
Pokud je přijímací řízení a následné studium organizováno společně pro více vykazovacích jednotek a uchazeč si podá přihlášku k témuž studiu u více těchto vykazovacích jednotek, jde o jednu přihlášku ke studiu.
Přihlášky se liší v položkách OBOR1 až OBOR5.


Prosím Vás nepoužívejte pro položky číselný formát i když obsahuje pouze numerické znaky. Dochází k deformaci informace (například u rodného čísla).
Pokud u rodného čísla znáte pouze datum narození, doplňte k němu čtyři mezery na konec, aby nám zůstala aspoň informace o věku uchazeče. Pokud bude rodné číslo v číselném formátu, dostanou se mezery na začátek a informace o věku uchazeče se ztratí. U uchazečů narozených před rokem 1954 se na poslední pozici dosadí mezera jako v matrice.


Pokud používáte pořizovací programy pro evidenci přihlášek, využívejte možnosti kontrol podle existujících číselníků nebo kontrol na modulo. Často jsou chyby způsobeny pouhým překlepem.

Položka RDAT je konstantní pro jeden celý sběr dat. Na jaře 20220331 a na podzim 20221031. Nejedná se o datum pořízení záznamu!

Položky IZOS a OBSS jsou kontrolovány pouze pro rok maturity RMAT, deset let zpátky (rok maturity 2011 a dříve - IZOS a OBSS kontrolovány nejsou)Zpět na hlavní stránku