MŠMToddělení statistických výstupů a analýz

Obsah

U 6-99
Uchazeč 2020


novinky      důležitá upozornění      výsledky přijímacího řízení      IZOS,OBSS,RMAT      metodika      struktura věty     kontrolní program     PGP klíč

Metodické pokyny k vyplňování dat úlohy Uchazeč 2020

Prosím, dbejte na úplnost dat. Stále se v matrikách studentů objevují poprvé zapsaní studenti, o kterých chybí odpovídající záznam v datech o přijímacím řízení a naopak, uchazeči, kteří se zapsali ke studiu, nemají odpovídající záznam v matrice studentů. Pro snažší orietaci byla upřesněna metodika vyplňování výsledku přijímacího řízení.

Vysoké školy předávají data pro úlohu UCHAZEČ VŠ na MŠMT ve dvou termínech:
1) přihlášky ke studiu podle stavu k 31. 3. 2020, zaslat na MŠMT do 15. 4. 2020.
2) výsledky přijímacího řízení podle stavu k 31. 10. 2020, zaslat na MŠMT do 16. 11. 2020.

Sledují se všechny přihlášky podané od 1.11.2019 a přihlášky podané dříve, ale příslušné přijimací řízení nebo zápis proběhl až po 31.10.2019

Předávají se data za uchazeče o studium bakalářské a magisterské/inženýrské nenavazující, ve formě prezenční,distanční a kombinované, a to za všechny uchazeče bez rozdílu státní příslušnosti. Do předávaných dat tedy jsou zahrnuti i cizinci. Do předávaných dat nejsou zahrnuti uchazeči o navazující magisterské studium a doktorské studium, uchazeči ucházející se o různé druhy mimořádného studia, které není úplným vysokoškolským vzděláním (např. rozšiřující studium k získání pedagogické kvalifikace, univerzita 3. věku).

POZOR rok maturity (RMAT) se uvádí už v jarním sběru! Při podzimním sběru dat jde o stejný soubor jako při jarním sběru (doplněný o dodatečné přihlášky ke studiu - tzn. po 31. 3. 2020), kde je v položkách VYPR a ZAPS zakódováno, zdali byl uchazeč o studium přijat a zdali se zapsal ke studiu. Prosím, nevypouštějte ze souboru přihlášky uchazečů, kteří se nedostavili k přijímacímu řízení. U těchto uchazečů uveďte v položce VYPR kód "90“ a do položky DAT_VYPR pak datum, kdy proběhlo příslušné přijímací řízení.

Data předávejte po síti INTERNET ve formě databázového souboru, zašifrovaného programem PGP. (POZOR! Klíč pro šifrování předávaného souboru je odlišný od klíče pro šifrování dat do SIMS!)
Soubor s údaji o uchazečích o studium na Vaší fakultě (VŠ):
1) nazvěte uchxxxx0.dbf (uchxxxx0.txt pokud posíláte data v textovém formátu), kde xxxx je čtyřmístný kód Vaší fakulty (vysoké školy) podle registru VŠ a fakult (regpro.dbf, položka Id_such),
2)zašifrujte do souboru s názvem u01yyyy0.pgp (při jarním sběru), respektive u03yyyy0.pgp (při podzimním sběru) kde yyyy jsou první čtyři hodnoty RID vykazované jednotky s výjimkou nefakultních pracovišť, ty budou mít na 3.pozici 0 (místo 9) a
3) předejte Vaší kontaktní osobě, která přenese soubor o naseho ustavu. Pro přenos dat v žádném případě nepoužívejte elektronickou poštu.Zpět na hlavní stránku