MŠMToddělení statistických výstupů a analýz

Obsah

U 6-99
Uchazeč 2020


novinky     důležitá upozornění      výsledky přijímacího řízení      IZOS,OBSS,RMAT      metodika      struktura věty      kontrolní program      PGP klíč

Sledování výsledku přijímacího řízení

Při stanovování úspěšosti v přijímacím řízení stále více narážíme na komplikace způsobené nemožností zjistit dosažení požadovaného předchozího vzdělání. V celkových počtech toto omezení zas až tak nevadí, ale v detailních pohledech již výsledky zjišťování značně zkrresluje. Z tohoto důvodu byly provedeny změny v číselníku výsledků příjímacího řízení mcpr. Byl zrušena identifikace nepřijetí pro nesplnění podmínek přijímacího řízení, která byla často využívána jako sběrná pro všechny ostatní důvody nepřijetí. Tento možný výsledek byl nahrazen variantami 23 - Nepřijat pro nedoložení dosažení požadovaného předchozího vzdělání a 24 - Nepřijat pro nesplnění dalších podmínek přijetí. Dále byly přidány varianty přijetí 14 - Přijat z předchozího vysokoškolského studia (přestup) a 15 - Přijat z kurzů celoživotního vzdělávání. Pro tato přijímací řízení je možno stanovovat odlišné podmínky přijetí a nejen vysokým školám toto odlišení umožní lepší orientaci v datech přijímacího řízení.

Bez sjednocení postupu při vyhodnocování výsledků přijímacího řízení není možno zpracovat výstupy v nižších úrovních agregací v požadované kvalitě a s dostatečnou vypovídající schopností. Postup při vyhodnocování výsledku přijímacího řízení by tedy měl být následující.

1. Pokud se uchazeč, který si podal přihlášku, nedostaví k přijímacím zkouškám, nebo v případě přijetí bez přijímací zkoušky nedoloží dosažení předchozího vzdělání, vykáže se jako výsledek přijímacího řízení kód 90 - Nedostavil se k přijímacímu řízení. Tento výsledek bude brán jako ztráta zájmu uchazeče o toto studium.
2. Pokud uchazeč nemůže být přijat pro neprospěch u přijímací zkoušky, nedostatečnou kapacitu nebo pro nesplnění dalších podmínek přijetí (například ze zdravotních důvodů), vyplní se příslušný důvod nepřijetí.
3. Pokud uchazeč prospěje u přijímací zkoušky a kapacita je dostatečná, ale uchazeč z jakéhokoliv důvodu nedoloží dosažení požadovaného předchozího vzdělání, vyplní se kód 23 Nepřijat pro nedoložení dosažení požadovaného předchozího vzdělání. Stejně jako v prvním případě se pravděpodobně jedná o ztrátu zájmu uchazeče o toto studium, i když byl v přijímacím řízení úspěšný a mohl být ke studiu přijat.
4. V ostatních případech se vyplní příslušný způsob přijetí, pokud přijímací řízení nebylo zrušeno.

Z tohoto postupu je patrné, že základní podmínka přijetí, tedy dosažení požadovaného předchozího vzdělání by se měla ověřovat až jako poslední. Nejedná se o podmínku zahájení přijímacího řízení a splněna může být až těsně před přijetím. Ověřována tedy bývá často až před samotným zápisem, kdy je zároveň vyneseno konečné rozhodnutí o přijetí ke studiu. Uchazeči tedy bývá oznámeno, že bude přijat, pokud doloží dosažené vzdělání. Na takového uchazeče je tedy potřeba nahlížet jako na úspěšného, i když na tuto nabídku nereaguje a dosažení předchozího vzdělání nedoloží, čímž je automaticky nepřijat. Při konečném zpracování dat lze splnění této podmínky ověřit z případných přijímacích žízení do jiných studií, do kterých byl přijat. Pokud má uchazeč ve všech jinak úspěšných přijímacích řízeních uvedno, že nesplnil podmínku požadovaného předchozího vzdělání, neměl by být považován za neúspěšného, neboť buďto vůbec nebyl oprávněn ucházet se o přijetí do studia (to pokud nesplňuje podmínku dosažení požadovaného předchozího vzdělání), nebo sám nemá zájem o studium na vysoké škole. Tito uchazeči by neměli být zahrnováni mezi zájemce o vysokoškolské studium. Odlišení těchto uchazečů bude umožněno právě dodržováním výše uvedeného postupu.Zpět na hlavní stránku