MŠMToddělení statistických výstupů a analýz

Obsah

U 6-99
Uchazeč 2020


novinky      důležitá upozornění      výsledky přijímacího řízení      IZOS,OBSS,RMAT      metodika      struktura věty      kontrolní program           PGP klíč

Metodické pokyny k vyplňování dat úlohy Uchazeč 2020

POPIS POLOŽEK A ZÁKLADNÍCH KONTROL SOUBORU uchxxxx0.dbf (uchxxxx0.txt) (U 6-99 - UCHAZEČ VŠ 2020)

jméno souboru: uchxxxx0.dbf nebo uchxxxx0.txt
V textovém souboru použijte jako oddělovač svislou čáru, v tabulce ASCI má dekadickou hodnotu 124.
pořadové
číslo
Název položky typ délka Popis položky kontrola
1. RDAT C 8 rozhodné datum sběru
2. RID C 5 identifikátor fakulty registrace
3. RODC C 10 rodné číslo modulo, tvar,
4. STATB C 3 stát trvalého pobytu číselníky
5. OBECB C 6 obec trvalého pobytu číselníky
6. PSCB C 5 PSČ trvalého pobytu číselník
7. STAT C 3 státní příslušnost uchazeče číselník
8. ODHL C 1 odkud se uchazeč hlásí číselník, RMAT
9. IZOS C 9 identifikátor střední školy registrace, RMAT
10. OBSS C 8 obor studia na střední škole registrace, IZOS, RMAT
11. RMAT C 4 rok maturity registrace, IZOS, ODHL
12. TYP_ST C 1 typ studia číselník, (SIMS)
13. FORMA_ST C 1 forma studia číselník, (SIMS)
14. PROGRAM C 12 studijní program číselník, (SIMS)
15. OBOR1 C 8 studijní obor číselník, (SIMS)
16. OBOR2 C 8 studijní obor číselník, (SIMS)
17. OBOR3 C 8 studijní obor číselník, (SIMS)
18. OBOR4 C 8 studijní obor číselník, (SIMS)
19. OBOR5 C 8 studijní obor číselník, (SIMS)
20. APRO1 C 2 aprobace číselník, OBORx, (SIMS)
21. APRO2 C 2 aprobace číselník, OBORx, (SIMS)
22. APRO3 C 2 aprobace číselník, OBORx, (SIMS)
23. DAT_REG C 8 datum podání (registrace) přihlášky číselník
24. VYPR C 2 výsledek přijímacího řízení číselník
25. DAT_VYPR C 8 datum rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení číselník, VYPR
26. ZAPS C 1 výsledek zápisu číselník, VYPR, (SIMS)
27. DAT_ZAPS C 8 datum zápisu číselník, ZAPS, (SIMS)

Poznámky k jednotlivým položkám (kontrolní soubory):

 1. RDAT - rozhodné datum sběru ve tvaru RRRRMMDD
 2. pro jarní část 20200331
  pro podzimní část 20201031
  údaj je konstantní pro všechny věty jednoho sběru

 3. RID - rezortní identifikátor fakulty
  fakulta, na kterou se uchazeč hlásí; číselník
 4. regpro.dbf
  údaj je konstantní pro všechny věty souboru předávaného jednou fakultou

 5. RODC - rodné číslo uchazeče ve tvaru RRNNDDXXXX, kde NN=MM u mužů nebo NN=MM+50 u žen (RR-poslední dvojčíslí roku narození, MM-měsíc narození, DD-den narození, XXXX-doplňující čtyřčíslí)
  Kontrola platnosti data: u osob narozených po roce 1953 se provádí kontrola metodou MODULO 11, u osob narozených před rokem 1954 se na 10. pozici dosadí mezera; kontrola MODULO 11: součet RR+NN+DD+XX+XX musí být bezezbytku dělitelný 11
  U cizinců, pokud nemají přidělené rodné číslo, se vyplní pouze šestimístná část podle data narození a pohlaví.
 6. STATB - kód státu trvalého pobytu uchazeče
  číselník
 7. aast

 8. OBECB - obec trvalého pobytu v případě trvalého pobytu na území České republiky
 9. obecpsc

 10. PSCB - PSČ obce trvalého pobytu uchazeče v případě trvalého pobytu na území České republiky
  číselník
 11. obecpsc

 12. STAT - státní příslušnost uchazeče
  číselník
 13. aast

 14. ODHL - Odkud se uchazeč hlásí
  číselník
 15. mcpp

 16. IZOS - Identifikační číslo střední školy IZO popřípadě identifikační číslo ředitelství střední školy RED IZO v letech maturity 2011 a později
  registr
 17. izobrmat
  U zahraniční školy vyplňte:
  • "999999 a trojmístný kód státu"
  Položky IZOS a OBSS jsou kontrolovány pouze pro rok maturity RMAT, deset let zpátky (rok maturity 2007 a dříve - IZOS a OBSS kontrolovány nejsou). Kódy "444444444" až "888888888" platily pouze do roku 2005, takže jejich používání je již zbytečné.

 18. OBSS - Obor studia na střední škole
  registr
 19. izobrmat
  Položky IZOS a OBSS jsou kontrolovány pouze pro rok maturity RMAT, deset let zpátky (rok maturity 2007 a dříve - IZOS a OBSS kontrolovány nejsou)

 20. RMAT - Rok, v němž uchazeč maturoval, nebo bude maturovat. Klíčová položka pro určení absolvované střední školy! Od obsahu této položky se odvíjí vyplnění a kontrola položek IZOS a OBSS.
 21. TYP_ST - Typ studia na vysoké škole. Sleduje se pouze bakalářské studium - "B" a nenavazující magisterské studium - "M". Sleduje se pouze řádné vysokoškolské studium. Krátkodobé studijní pobyty (stáže) se nesledují.
  číselník
 22. pasp

 23. FORMA_ST - Forma studia na vysoké škole
  číselník
 24. pasf

 25. PROGRAM - Studijní program na který se uchazeč hlásí, byl přijat nebo se zapsal.
  číselník
 26. program.dbf v podadresáři cisel kontrolního programu
  Číselník studijních programů nemáme k dispozici, přebíráme jej ze SIMS

 27. OBOR1 - Studijní obor na který se uchazeč hlásí, byl přijat nebo se zapsal.
  číselník
 28. akvo
  zatím nemusí být vyplněn u uchazečů respektive studentů, kteří nemají profilován studijní obor ve studijním programu

 29. OBOR2 - Druhý studijní obor na který se uchazeč hlásí, byl přijat nebo se zapsal.
  viz OBOR1
 30. OBOR3 -Třetí studijní obor na který se uchazeč hlásí, byl přijat nebo se zapsal.
  viz OBOR1
 31. OBOR4 - Čtvrtý studijní obor na který se uchazeč hlásí, byl přijat nebo se zapsal.
  viz OBOR1
 32. OBOR5 - Pátý studijní obor na který se uchazeč hlásí, byl přijat nebo se zapsal.
  viz OBOR1
 33. APRO1 - Studijní zaměření, aprobace
  pouze u učitelských studijních oborů začínajících čtyřčíslím 7503 nebo 7504
 34. APRO2 - Druhé studijní zaměření, aprobace
  viz Apro1
 35. APRO3 - Třetí studijní zaměření, aprobace
  viz Apro1
 36. DAT_REG - Datum podání (registrace) přihlášky ve tvaru DDMMRRRR (den,měsíc,rok)
  může být i mimo sledované období
 37. VYPR - Výsledek přijímacího řízení
  číselník
 38. mcpr
  zaznamenává se poslední platné rozhodnutí k rozhodnému dni zjišťování
  pokud výsledek přijímacího řízení nebyl vynesen, vyplňuje se "00"

 39. DAT_VYPR - Datum rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení ve tvaru DDMMRRRR (den,měsíc,rok)
  zaznamenává se datum posledního platného rozhodnutí k rozhodnému dni zjišťování ; pokud se uchazeč nedostavil k přijímacímu řízení, vyplní se datum konání tohoto řízení
  může být i mimo sledované období
  pokud výsledek přijímacího řízení nebyl vynesen, nevyplňuje se
 40. ZAPS - Výsledek zápisu
  číselník
 41. mczr
  vyplňuje se u všech přijatých uchazečů, jinak se vyplní "0"
  zaznamenává se stav k rozhodnému dni zjišťování
  pokud se přijatý uchazeč nezapíše do rozhodného data zjišťování nebo do posledního možného termínu, kdy tak mohl učinit, pokud tento je před rozhodným datem zjišťování, vyplní se "2"

 42. DAT_ZAPS - Datum zápisu ve tvaru DDMMRRRR (den,měsíc,rok)
  vyplňuje se pouze pokud se uchazeč zapsal do studia před rozhodným dnem zjišťování
  pokud se uchazeč nezapsal, uvede se poslední možný termín, kdy se mohl zapsat, nebo rozhodné datum sběru
  pokud se zapíše později, uvede se tento zápis v dalším sběru


Zpět na hlavní stránku